VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Zodpovedným prevádzkovateľom v zmysle zákonov o ochrane údajov, najmä Nariadenia EÚ o ochrane údajov, je spoločnosť LOBSTERS GmbH

Vaše práva dotknutej osoby

Prostredníctvom uvedených kontaktných údajov našej zodpovednej osoby za GDPR môžete kedykoľvek uplatniť nasledujúce práva:

 • informácie o vašich údajoch, ktoré uchovávame, a ich spracovaní,
 • oprava nesprávnych osobných údajov,
 • vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame,
 • obmedzenie spracúvania údajov, pokiaľ vaše údaje ešte nemôžeme na základe zákonných povinností vymazať,
 • právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov u nás a
 • prenositeľnosť údajov, pokiaľ ste súhlasili so spracovaním údajov alebo s nami uzavreli príslušnú zmluvu.

Ak ste nám udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek s účinnosťou v budúcnosti odvolať.

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný úrad. Váš príslušný dozorný úrad je podľa spolkovej krajiny vášho bydliska, vášho pracoviska alebo údajného porušenia práv.

Účel spracovania údajov prevádzkovateľom a tretími osobami

Vaše osobné údaje spracúvame len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Prenos vašich osobných údajov tretím osobám na iné účely, ako je uvedené, sa neuskutočňuje. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím osobám len vtedy, ak:

 • ste nám k tomu udelili váš výslovný súhlas,
 • spracovanie údajov je potrebné na vybavenie s vami uzavretej zmluvy,
 • spracovanie údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,

spracovanie údajov je potrebné na ochranu oprávnených záujmov a neexistuje žiadny dôvod domnievať sa, že by ste mali prevažný záujem na neposkytnutí vašich údajov, ktorý by bol hodný ochrany.

Vymazanie resp. blokovanie údajov

Riadime sa zásadami ochrany súkromia. Vaše osobné údaje preto ukladáme len na takú dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelov uvedených v tomto dokumente, alebo na rôzne lehoty uloženia, ktoré ukladá legislatíva. Po zaniknutí príslušného účelu resp. uplynutí týchto lehôt sa príslušné údaje rutinne a podľa platných zákonných predpisov zablokujú alebo vymažú.

Zber všeobecných informácií pri návšteve našej webstránky

Keď navštívite našu webstránku, automaticky sa prostredníctvom súborov cookies zbierajú informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie (súbory denníka serverov, angl. server log files) obsahujú napríklad druh internetového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a podobne. Pritom sa jedná výlučne o informácie, z ktorých nevyplýva žiadne spojenie s vašou osobou.

Tieto informácie sú potrebné z technického hľadiska, aby vám bol správne poskytnutý požadovaný obsah webstránok, a pri používaní internetu nutne vznikajú. Spracúvajú sa najmä na tieto účely:

 • zabezpečenie bezproblémového spojenia s webstránkou,
 • zabezpečenie plynulého používania našej webstránky,
 • vyhodnotenie systémovej bezpečnosti a stability, ako aj
 • na ďalšie administratívne účely.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z vyššie uvedených účelov na zber údajov. Vaše údaje nepoužívame na získavanie informácií o vašej osobe. Príjemcom údajov je iba zodpovedný prevádzkovateľ a príp. spracovatelia objednávok.

Anonymné informácie tohto druhu vyhodnocujeme my príp. sú vyhodnocované štatisticky, aby sme optimalizovali našu prezentáciu na internete a príslušné technické parametre.

Súbory Cookies

Ako mnohé iné webstránky používame aj my takzvané „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zo servera webstránky prenášajú na váš pevný disk. Tým automaticky dostávame určité údaje ako napr. IP adresu, používaný prehliadač, operačný systém a vaše pripojenie na internet.

Cookies sa nedajú používať na spúšťanie programov alebo prenos vírusov do počítača. Na základe informácií obsiahnutých v súboroch cookies vám môžeme uľahčiť navigáciu a umožniť správne zobrazenie našej webstránky.

Údaje, ktoré zbierame, v žiadnom prípade neposkytujeme tretím osobám ani ich bez vášho súhlasu nespájame s osobnými údajmi.

Samozrejme si môžete našu webstránku v zásade prezerať aj bez súborov cookies. Internetové prehliadače sa pravidelne nastavujú tak, že akceptujú súbory cookies. Vo všeobecnosti však môžete používanie cookies kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho prehliadača. Použite prosím funkcie pomoci vo vašom internetovom prehliadači, aby ste zistili, ako môžete tieto nastavenia zmeniť. Dbajte prosím na to, že určité funkcie našej webstránky nemusia fungovať, keď deaktivujete používanie súborov cookies.

Registrácia na našej webovej stránke

Pri registrácii pre používanie našich personalizovaných služieb sa získavajú určité osobné údaje, ako je meno, adresa, kontaktné a komunikačné údaje ako napr. telefónne číslo a e-mailová adresa. Ak ste u nás zaregistrovaný, môžete využívať obsah a služby, ktoré poskytujeme iba registrovaným používateľom. Prihlásení používatelia majú okrem toho možnosť v prípade potreby kedykoľvek zmeniť alebo vymazať údaje uvedené pri registrácii. Samozrejme vám kedykoľvek poskytneme príslušné informácie o osobných údajoch, ktoré uchovávame. Na vaše želanie tieto údaje radi opravíme resp. vymažeme, pokiaľ neexistujú v tomto ohľade žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov. Na kontaktovanie v tejto súvislosti využite prosím kontaktné údaje uvedené na konci tohto vyhlásenie o ochrane údajov.

SSL šifrovanie

Na ochranu bezpečnosti vašich údajov pri prenose používame metódy šifrovania podľa aktuálneho stavu techniky (napr. SSL) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Newsletter

Na základe vášho výslovného udeleného súhlasu vám budeme pravidelne zasielať náš newsletter resp. podobné informácie e-mailom na vašu uvedenú e-mailovú adresu.

Na príjem newslettera stačí uvedenie vašej e-mailovej adresy. Pri prihlasovaní na odber nášho newslettera sa vami poskytnuté údaje použijú výlučne na tento účel. Abonenti môžu byť prostredníctvom e-mailu informovaní aj o okolnostiach, ktoré sú relevantné pre túto službu alebo registráciu (napríklad zmeny ponuky newslettera alebo technické danosti).

Na účinnú registráciu potrebujeme platnú e-mailovú adresu. Na kontrolu, že prihlásenie skutočne vykonáva majiteľ e-mailovej adresy, používame metódu „double-opt-in“. Na tento účel protokolujeme objednávku newslettera, zaslanie potvrdzujúceho e-mailu a príjem takto vyžiadanej odpovede. Ďalšie údaje nezbierame. Údaje sa používajú výlučne na zasielanie newslettera a neposkytujú sa tretím osobám.

Súhlas na ukladanie vašich osobných údajov a ich využívanie na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať. V každom newsletteri nájdete príslušný link. Okrem toho sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj priamo na tejto webstránke alebo nám oznámiť príslušnú požiadavku prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Kontaktný formulár

Ak nás kontaktujete ohľadne akýchkoľvek otázok e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára, udeľujete nám svoj dobrovoľný súhlas na účely nadviazania kontaktu. Na to je potrebné uvedenie platnej e-mailovej adresy. Tá slúži na priradenie dopytu a následnej odpovede naň. Uvedenie ďalších údajov je nepovinné. Vami uvedené údaje sa ukladajú na účely spracovania dopytu a eventuálne následných otázok. Po vybavení vášho dopytu sa osobné údaje automaticky vymažú.

Používanie služby webovej analýzy Google Analytics

Táto webstránka používa služby webovej analýzy Google Analytics spoločnosti Google Inc. (ďalej len: Google). Google Analytics používa tzv. „cookies“, t. j. textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webstránky. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní tejto webstránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na základe aktivácie anonymizácie IP adresy na týchto webstránkach Google vašu IP adresu v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o EHS najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenáša celá IP adresa a skracuje sa až tam. Na príkaz prevádzkovateľa tejto webstránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie vášho používania webstránky, zostavovanie správ o aktivitách na webstránke a poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webstránky spojených s používaním webstránky a internetu. IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi Google.

Účely spracovania údajov spočívajú vo vyhodnocovaní používania webstránky a zostavovaní správ o aktivite na webstránke. Na základe používania webstránky a internetu sa potom majú vykonávať ďalšie súvisiace služby. Spracovanie prebieha na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa webstránky.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webstránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zamedziť zberu údajov vytvorených súbormi cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie webstránky (vrát. vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že prevezmete a nainštalujete príslušný plug-in prehliadača dostupný tu: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Dodatočne alebo ako alternatívu k funkcii add-on prehliadača môžete zrušiť tracking služby Google Analytics na našich webstránkach kliknutím na tento link. Pritom sa na vašom zariadení nainštaluje súbor cookie opt-out. Tým sa zastaví ďalší zber údajov službou Google Analytics pre túto webstránku a pre tento prehliadač, pokiaľ tento súbor cookie zostane nainštalovaný vo vašom prehliadači.

Používanie knižnice písiem (Google Webfonts)

Aby sa náš obsah zobrazoval v rôznych prehliadačoch správne a graficky príťažlivo, používame na tejto webstránke knižnice písiem ako napr. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts sa na zabránenie viacnásobného ukladania prenáša do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača. Ak váš prehliadač nepodporuje knižnicu Google Webfonts alebo nepovoľuje prístup do nej, zobrazí sa obsah stránky v štandardnom písme.

Otvorenie knižnice písiem automaticky vyvolá spojenie s prevádzkovateľom knižnice. Pritom je teoreticky možné – aktuálne však aj nejasné či a príp. na aké účely – že prevádzkovatelia príslušných knižníc zberajú určité údaje.

Smernicu o ochrane údajov prevádzkovateľa knižnice Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sl

Používanie knižnice Adobe Typekit

Používame knižnicu Adobe Typekit na vizuálne stvárnenie našej webstránky. Typekit je služba spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Ltd., ktorá poskytuje prístup ku knižnici písiem. Na zahrnutie nami používaných typov písma musí váš prehliadač nadviazať spojenie so serverom Adobe v USA a stiahnuť príslušný typ písma používaný na našej stránke. Adobe tým získa informáciu, že z vašej IP adresy bol zaznamenaný prístup na našu stránku. Ďalšie informácie o knižnici Adobe Typekit nájdete na informáciách o ochrane údajov spoločnosti Adobe na tejto stránke: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Používanie služby Google Maps

Táto webstránka používa službu Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pri používaní služby Google Maps Google zbiera, spracúva a využíva aj údaje o používaní mapových funkcií návštevníkom. Bližšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v pokynoch o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke pokyny o ochrane údajov spoločnosti Google. Tam môžete v centre ochrany údajov zmeniť aj vaše nastavenia ochrany osobných údajov.

Podrobný návod na správu vlastných údajov v súvislosti s produktmi Google nájdete tu.

Vložené videá z YouTube

Na niektorých našich stránkach sú vložené videá z YouTube. Prevádzkovateľom príslušných doplnkov (plugin) je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite stránku s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi spoločnosti YouTube. Pritom sa spoločnosti YouTube oznámi, ktoré stránky navštevujete. Keď ste prihlásený vo svojom účte na YouTube, môže YouTube vašu aktivitu priradiť vám osobne. Tomu môžete zabrániť tak, že sa predtým odhlásite z vášho účtu na YouTube.

Ak sa spustí video z YouTube, používa poskytovateľ súbory cookies, ktoré zbierajú údaje o aktivite používateľa.

Kto deaktivoval ukladanie súborov pre program Google-Ad, nemusí ani pri prezeraní vidí z YouTube počítať so žiadnymi takýmito súbormi cookies. YouTube však aj v iných súboroch cookies odkladá informácie o používateľovi, ktoré sa nevzťahujú na osobné údaje. Ak to chcete zastaviť, musíte zablokovať ukladanie cookies v prehliadači.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Sociálne doplnky (social plugins)

Na našich webstránkach sa používajú sociálne doplnky nižšie uvedených poskytovateľov. Doplnky môžete spoznať podľa toho, že sú označené príslušným logom.

O týchto doplnkoch sa za určitých okolností prevádzkovateľovi služby posielajú informácie, ku ktorým môžu patriť aj osobné údaje, a ten ich príp. aj využíva. Nevedomému a neželanému zberu a prenosu údajov poskytovateľovi služby zabránime dvomi kliknutiami. Na aktiváciu požadovaného sociálneho doplnku sa musí tento doplnok najprv aktivovať kliknutím na príslušné tlačidlo. Až touto aktiváciou doplnku sa spustí aj zber informácií a ich prenos poskytovateľovi služby. Naša spoločnosť nezbiera žiadne osobné údaje prostredníctvom sociálnych doplnkov alebo ich používaním.

Nevieme ovplyvniť, ktoré údaje aktivovaný doplnok zbiera a ako ich príslušný poskytovateľ využíva. V súčasnosti treba vychádzať z toho, že sa vytvára priame spojenie so službami poskytovateľa a minimálne sa zbierajú a využívajú údaje o IP adrese a príslušnom zariadení. Taktiež existuje možnosť, že poskytovatelia služieb sa pokúšajú ukladať súbory cookies na používanom počítači. Informácie o tom, ktoré konkrétne údaje sa pritom zbierajú a ako sa využívajú, nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušného poskytovateľa služby. Upozornenie: Ak ste súčasne prihlásený na stránke Facebook, môže vás Facebook identifikovať ako návštevníka určitej stránky.

Na našej stránke máme vložené tlačidlá sociálnych sietí nasledujúcich spoločností: https://www.facebook.com/LOBSTERS.AT/

Inzertná platforma Google AdWords

Naša stránka využíva službu Google sledovanie konverzií (conversion tracking). Ak ste sa na našu stránku dostali prostredníctvom reklamy prepojenej cez Google, vytvorí platforma Google AdWords príslušný súbor cookie na vašom počítači. Súbor cookie pre sledovanie konverzií sa vytvorí, keď používateľ klikne na reklamu prepojenú cez Google. Tieto súbory cookies strácajú po 30 dňoch platnosť a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi niektoré z našich stránok a súbor cookie ešte platí, môžeme my a Google rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol prepojený na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie sa preto nedajú sledovať cez webstránku zákazníkov služby AdWords. Informácie získané prostredníctvom konverzných súborov cookie slúžia na vytváranie konverzných štatistík pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli využívať službu sledovania konverzií. Zákazníci zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli prepojení na stránku so značkou služby sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, ktorými by sa dali používatelia osobne identifikovať.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete odmietnuť príslušné potrebné vytváranie súboru cookie – napríklad nastavením prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické vytváranie súborov cookies alebo takým nastavením vášho prehliadača, aby súbory cookies z domény „googleleadservices.com“ boli blokované.

Dbajte prosím na to, že nesmiete vymazať súbory cookie opt-out, ak si neželáte zaznamenávanie meraných údajov. Ak ste vymazali všetky vaše súbory cookies v prehliadači, musíte znovu vytvoriť príslušný súbor opt-out.

Používanie funkcie Google Remarketing

Táto webstránka používa funkciu Remarketing spoločnosti Google Inc. Táto funkcia slúži na prezentáciu reklamy návštevníkom stránky v rámci reklamnej siete Google podľa záujmov. V prehliadači návštevníka stránky sa uloží tzv. súbor „cookie“, ktorý umožňuje znovu rozpoznať návštevníka, keď navštívi stránky, ktoré patria do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach môžu byť návštevníkovi prezentované reklamy, ktoré sa vzťahujú na obsah, ktorý si návštevník predtým prezeral na stránkach, ktoré používajú funkciu Remarketing od Google.

Podľa vlastných údajov spoločnosť Google pri tomto procese nezbiera žiadne osobné údaje. Ak by ste si napriek tomu neželali používanie funkcie Remarketing od Google, môžete ju zo zásady deaktivovať prostredníctvom príslušného nastavenia na stránke https://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete používanie súborov cookies pre reklamu podľa záujmu deaktivovať cez iniciatívu reklamnej siete podľa pokynov na stránke https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Zmena našich ustanovení o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu tohto vyhlásenia o ochrane údajov, aby vždy vyhovovalo aktuálnym zákonným požiadavkám alebo aby zohľadňovalo zmenu našich služieb, napr. pri zavedení nových služieb. Pre vašu ďalšiu návštevu potom platí nové vyhlásenie o ochrane údajov.

Otázky pre zodpovednú osobu

Ak máte otázky o ochrane údajov, napíšte nám prosím e-mail alebo sa obráťte priamo na osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej firme: juhu@lobsters.at

Vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené pomocou Generátora vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti activeMind AG.